Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest firma SSC Master Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Polna 100, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535582, o numerze NIP 956-23-097-01 i REGON 360338668.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

 • W celu świadczenia usług SSC Master;
 • W celu świadczenia usług wsparcia technicznego i podtrzymanie usług;
 • W celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług (marketing) na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ochrona danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celu przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu oferowania Pani/Panu (marketing) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie II Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • Naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi klienta;
 • Podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe;
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez Panią/Pana naszych należności;
 • Komornikom.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie II celów przetwarzania:

 • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym;
 • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu;
 • Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały;
 • Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.

V. Prawa klienta

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy/realizacji transakcji.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na potrzeby marketingu bezpośredniego, podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o udostępnione dane. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana preferencji lub przyszłych zachowań i określenia, którą ofertą może być Pani/Pan najbardziej zainteresowany.

VIII. Usuwanie danych osobowych

W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@sscmaster.com, drogą pocztową na adres: 87-100 Toruń ul. Polna 100.