Weryfikacja podatnika VAT -> tzw. biała lista VAT

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany do art. 96 ust. 1 ustawy o podatku VAT ( 10 maja 2019 ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu). Zmiana wprowadza m. in. istotne zmiany w zakresie i sposobie udostępniana danych w wykazie podatników (tzw. biała księga).

Wykaz został udostępniony na stronach Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wprowadzone zmiany nakładają na firmy pewne obowiązki:

  1. Już obecnie podatnicy w ramach zachowania należytej staranności, powinni weryfikować (w przypadku odliczania VAT ) czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
  2. Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2020 roku w przypadku zrealizowania przelewu o wartości powyżej 15.000 zł na inny rachunek bankowy niż widniejący w wykazie, podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych takiego wydatku oraz będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność.

W celu ułatwienia naszym klientom, realizację w/w obowiązków, uruchomiliśmy w aplikacji SSC Master Fakturyspecjalny mechanizm, który weryfikuje status podatnika VAT oraz kontroluje, czy nr rachunku bankowego znajdującego się na fakturze, widnieje na tzw. „białej liście VAT”.

Proniżej krótka informacja w jaki sposób można wykorzystać nowe mechanizmy dostępne w aplikacji SSC Master Faktury.

  1. Weryfikacja podatnika na etapie opisywania dokumentu faktury

Podczas opisywania nowej faktury, system automatycznie weryfikuje czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy jego rachunek bankowy znajduje się na tzw. białej liście.

Jeśli rachunek bankowy znajduje się na tzw. białej liście, wówczas pojawi się odpowiednia ikonka w kolorze zielonym.

W przeciwnym wypadku ikonka będzie w klorze czerwona.

Jeśli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas pojawi się napis „Czynny”.

Jeśli kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT wówczas pojawi się komunikat „Niezarejestrowany”.

2. Weryfikacja kontrahentów podczas generowania paczki przelewów

Podczas generowania paczki przelewów, system automatycznie weryfikuje status podatnika VAT oraz jego nr rachunku bankowego. W celu wygenerowania paczki przelewów, zaznaczamy odpowiednie faktury i z menu Płatności wybieramy opcję „Generuj przelew”. 

System przed wygenerowaniem paczki przelewów dokona weryfikacji statusu podatnika VAT.

Pojawi się interaktywne okno, w którym zostaje wyświetlona czytelna informacja na temat statusu aktywności podatnika.

Jeśli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz jego nr rachunku znajduje się w rejestrze Ministerstwa Finansów, wówczas faktura jest zaznaczona i znajdzie się w generowanej paczce przelewów. W przeciwnym wypadku faktura domyślnie jest odznaczona. W każdym przypadku użytkownik może zaznaczyć/odznaczyć dowolny dokument, niezależnie od wyników weryfikacji.

UWAGA: Tylko zaznaczone dokumenty znajdą się w generowanej paczce przelewów.

Bezpośrednio z okna statusu weryfikacji podatnika VAT, klikając na nr faktury , można otworzyć konkretny dokument faktury i wprowadzić odpowiednie korekty.

Jeśli nie korzystamy z mechanizmu generowania paczki przelewów w aplikacji SSC Master Faktury, możemy także „masowo” zweryfikować status podatnika VAT. W tym celu z menu Płatności wybieramy opcję „Weryfikuj podatnika”.

Pojawi się okno prezentujące wszystkie niezbędne informacje, podobnie jak podczas generowania paczki przelewów.

3. Weryfikacja podczas rejestrowania kontrahenta

Podczas rejestrowania nowego kontrahenta w aplikacji SSC Master Kontrahenci, automatycznie pobierając dane z GUS, system weryfikuje status podatnika VAT oraz jeśli został ujęty w rejestrze Ministerstwa Finansów, pobiera i uzupełnia nr rachunku bankowego.

Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres: pomoc@sscmaster.com

Z pozdrowieniami

SSC Master Team